Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2014 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Сумын төвийн шинэчлэл төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ус, дулаан болон ариутгах татуурга, цахилгаан хангамжийн гадна шугам сүлжээ, дулааны зуух шинэчлэх инженерийн хийцтэй худаг гаргах, зураг төсөл боловсруулах, угсралт тохируулгын ажил Багц-1
  • Баянхонгор аймгийн Хонгор -1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний ажил
  • Баянгол дүүргийн 20-р хороо, хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын засвар шинэчлэлтийн ажил

БГД-ийн 20-р хороо насос станцын засвар шинэчлэлийн ажил

 
JoomShaper