Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Сумын төвийн шинэчлэл төсөлийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын төвд ахуй үйлчилгээ-Халуун усны төв, цэвэрлэх байгууламж, авто замын зураг төсөл боловсруулах, угсралт, тохируулгын ажил Багц-2
  • Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын цэвэр, бохир, дулааны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
  • Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын гэр хорооллын зарим хэсгийг цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбох ажил 

Сумын төвийн шинэчлэл төсөлийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын төвд ахуй үйлчилгээ-Халуун усны төв, цэвэрлэх байгууламж, авто замын зураг төсөл боловсруулах, угсралт, тохируулгын ажил

JoomShaper