Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Баянхонгор аймгийн Хонгор -1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний ажлын үргэлжлэл
  • Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар өргөтгөл /Улаанбаатар/ барилга угсралтын ажил

Баянхонгор аймгийн Хонгор -1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний ажлын үргэлжлэл

 

JoomShaper