Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2018 онд хийж дууссан ажил одоогоор байхгүй байна.

 

 

JoomShaper