Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2008 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Хэнтий аймгийн Баян-Адрага - Дадал сумын 15кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил, 1х0.1; 1x0.16 мВа дэд станцын угсралтын ажил
  • Хэнтий аймгийн Баян-Адрага - Норовлин сумын 15кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил, 1х0.1; 1x0.16 мВа дэд станцын угсралтын ажил
  • Дулааны 1Б магистраль шугам угсралтын ажил
Хэнтий аймгийн Баян-Адрага-Дадал, Баяян-Адрага-Норовлин сумын 15кВ ЦДАШ-ын ажил, 1х0.1; 1x0.16 мВа дэд станцын угсралтын ажил
JoomShaper