Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

2009 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • 7И магистраль 2ф500мм диаметртэй дулааны шугам шинэчлэн солих ажил
  • 2Г магистраль 226-р худгаас зүүн тийш 2ф2500мм диаметртэй дулааны шугамыг ф300 мм болгон өргөтгөж солих ажил
  • 640 суудалтай сургуулийн гадна дотор цахилгаан сантехникийн угсралтын ажил
  • 5000 суудалтай спорт цогцолборын гадна цахилгаан угсралтын ажил
  • Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын халаалтын зуухны угсралтын ажил
JoomShaper